دانلود فایل(تأثير تابش اشعه ليزر هم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكترو كوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش)

چكيده: در پژوهش حاضر، تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز بيماران داراي سابقه ضربه صوتي حاد و يا مزمن را بررسي نموديم. و نيز شاخصه‌هاي آزمونهاي الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج را نيز قبل و بعد از تابش اشعه ليزر، ثبت و بررسي نمو...
دانلود فایل(تأثير تابش اشعه ليزر هم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكترو كوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش)|39012972|bxl39012972|تأثير تابش اشعه ليزر هم توان بر وزوز,پایان نامه بررسی تاثیر لیزر بر شنوایی,تاثیر تابش لیزر بر شنوایی,آزمون الكترو كوكلئوگرافي ,آزمون گسيلهاي صوتي گوش,ليزر كم توان,وزوز گوش,آكوستيك تروما,كاربرد پزشكي ليزر ,پزشکی ,اشعه لیزر ,گوش ,گسيلهاي
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تأثير تابش اشعه ليزر هم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكترو كوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چكيده:
در پژوهش حاضر، تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز بيماران داراي سابقه ضربه صوتي حاد و يا مزمن را بررسي نموديم. و نيز شاخصه‌هاي آزمونهاي الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج را نيز قبل و بعد از تابش اشعه ليزر، ثبت و بررسي نموديم. بيماران حدود 12 جلسه تحت درمان با ليزر كم توان m.w 200 به مدت حدود 42 دقيقه قرار مي‌گرفتند و اين روند درمان 2 مرتبه در هفته و به مدت 12 جلسه صورت گرفت. طول موج ليزر مورد استفاده n.m 830 بود. ارزيابيهاي اديومتري تون خالص و اديومتري ايميتانس و ارزيابي وزوز شامل تطابق بلندي و تعيين زير و بمي وزوز، ميزان بلندي ذهني وزوز بر حسب معيار قياسي- ديداري و ميزان آزاردهندگي ذهني وزوز بر حسب معيار قياسي- ديداري و آزمون الكتروكوكلئوگرافي و گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج نيز قبل و بعد از دوره ليزر درماني ثبت و بررسي گرديد. تطابق بلندي وزوز با تغييرات آماري معناداري را در قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان نشان داد. ميزان بلندي ذهني و آزار دهندگي ذهني نيز كاهش يافت و لي بدليل محدود بودن تعداد نمونه‌گيري اين اختلاف معنادار نبود.

مقدمه:
وزوز درك صدا يا نويز بدون حضور يك منبع خارجي واقعي مي‌باشد كه اين عارضه همراه با انواع گوناگون كم شنوايي مي‌باشد وزوز اغلب با كم شنوايي ناشي از نويز همراه مي‌باشد. مطالعات اپيدميولويك نشان داده‌اند كه حدود 17% از جمعيت وزوز دارند در حاليكه تنها فقط 5/0 الي 6/1 % به طور شديدي تحت تأثير قرار مي‌گيرند. در ميان افراد با آسيب شنوايي حدود 67% از وزوز رنج مي‌برند (Zenker.F 2004)
در اين پژوهش، تأثير اشعه ليزر كم توان را بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج را بررسي نموديم. اشعه ليزر كم توان، يك روش غير تهاجمي بدون عوارض جانبي مي‌باشد كه به جهت پايين بودن توان خروجي ليزر و نيز طول موج منحصر به فرد آن، ميزان جذب آن از طريق پوست كاهش يافته و عمق نفوذ پرتو در بافت افزايش مي‌يابد. اشعه ليزر كم توان باعث فعاليت ATP سازي در سلولها مي‌گردد.

فهرست:
چكيده
متدو روشها
نتايج
بحث
فصل اول
1-1- موضوع و اهميت آن
2-1- متغيرهاي اصلي يا لغات كليدي در مطالعه و تعاريف آنها
ليزر كم توان ( Low level laser )
وزوز گوش (Tinnitus)
آكوستيك تروما (Acoustic-trauma):
تطابق بلندي (Loudness Matching of Tinnitus):
تطابق زير و بمي وزوز (Pitch Matching of tinnitus)
معيار قياسي _ ديداري (Visual Analog Scale)
(Ecoch G) الكترو كوكلئوگرافي
آستانه CAP
دامنه (Amplitude)
نهفتگي (latency)
پرتوهاي خودبخود صوتي گوش (oto acoustic emission)
پرتوهاي صوتي اعوجاجي گوش (DPOAE)
1-3-1- اهداف ويژه
2-3-1- فرضيه يا سوالات مهم
4-1- رعايت نكات اخلاقي
فصل دوم
زمينه پژوهش
1-2- ليزر چيست؟
2-2- مشخصات زماني ليزر
3-2- كاربرد پزشكي ليزر
4-2- اثرات بيوانرژتيك يا القاي بيولوژيك
5-2- مكانيسهاي فعال سازي ( اكتيواسيون ) نوري
6-2- وزوز
7-2- مروري بر مطالعات و آمار موجود:
فصل سوم
1-3- روند اجراي كار
1-1-3- اديومتري تون خالص
2-1-3- اديومتري ايميتانس
3-1-3- آزمون الكتروكوكلئوگرافي :
4-1-3- آزمون گسيلهاي صوتي اعوجاجي گوش (DPOAE)
2-3- تابش اشعه ليزر كم توان
3-3- چگونگي جمع‌آوري داده‌ها
4-3- جمعيت مورد مطالعه
5-3- روش تجزيه و تحليل داده ها
6-3- محدوديت‌هاي موجود در مطالعه
فصل چهارم
يافته هاي حاصل از پژوهش
1-4- توزيع سني
2-4- نتايج ارزيابيهاي شنوايي
3-4- عوامل زمينه اي وزوز
1-3-4- محل درك وزوز
2-3-4- تطابق زير و بمي وزوز
3-3-4- ساعات آگاهي از وزوز
4-3-4- آزمون تطابق بلندي وزوز
5-3-4- بررسي شدت وزوز بر حسب شاخص ديداري - قياسي(VAS)
6-3-4- بررسي ميزان آزاردهندگي وزوز بر حسب شاخص ديداري- قياسي(VAS)
4-4- تغييرات مربوط به شاخصه‌هاي آزمون Ecoch
1-4-4- تغيير آستانه پتانسيل عمل مركب
2-4-4- تغييرات دامنه پتانسيل عمل مركب (CAP)
3-4-4- تغييرات نهفتگي پتانسيل عمل مركب (CAP)
5-4- تغييرات مربوط به آزمون DPOAE
فصل پنجم
1-5- نتايج كلي بررسي
2-5- بحث
3-5- اشكالات و محدوديت هاي مطالعه
4-5- ارائه پيشنهادها براي تحقيقات بعدي
فرم موافقت نامه آگاهانه
پرسشنامه
منابع


مطالب دیگر:
📚296- مطالعه موردی بتن پلاستیك دیوار آب بند سد سیلوه📚297-طرح اختلاط بتن غلتكی سد زیردان📚298- بررسی تأثیر پودر آجر و پودر شیشه بازیافتی بر مقاومت سایشی بتن زیرآب سدها📚299- بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق📚300- ارزیابی تزریق پذیری ساختگاه سد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه(مطالعه موردی سد مخزنی میرزای شیرازی)📚301- ارزیابی عددی رفتار دینامیكی سد سنگریزه ای با رویه بتنی تحت زلزله های شدید📚302- تحلیل دینامیکی سدهای خاکی با توجه به ویژگیهای لرزه زمین ساخت استان مازندران📚303-مقایسه دو روش تعیین وزن‌ شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه در اولویت‌بندی و انتخاب ساختگاه مناسب سد📚304- بررسی نحوه ی توزیع رسوب در سد شهید رجایی(تنگه ی سلیمان) با روش تجربی افزایش و کاهش سطح📚305- کالیبراسیون روش تجربی کاهش سطح در برآورد توزیع رسوب سد مخزنی گلستان📚306- شبیه سازی اثر درزه ها بر رفتار هیدرولیکی سفره کارستی در محل سد کوثر📚307- ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه­گیری شده و نتایج تحلیلی📚308-ارزیابی مجدد انتخاب جانمایی محور سد انحرافی دز📚309- بررسی تأثیر تغییرات نفوذپذیری بدنه‌ سد خاكی در مدلسازی عددی پدیده تراوش سد خاكی زنوز📚310- تهیه منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی📚311- بررسی پایداری دینامیكی سدهای خاكی تحت تاثیر شكل هسته ناتراوا📚312- مدلسازی عددی گزینه علاج بخشی دریچه كشویی تخلیه کننده تحتانی سد شهید عباسپور با نرم افزار Fluent📚313- کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی PSO در بهینه سازی چند‌هدفه بهره‌برداری از مخازن سد‌ها📚314- تعیین پتانسیل بار آبی در بدنه سدهای خاکی با روش المان طبیعی(NEM)📚315- بستر های ژیپسی و مطالعه موردی سد قیصرق سراب📚316-ESO بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش📚317- تاثیر فیلتر های افقی در پایداری سد های خاکی هنگام افت سریع آب مخزن📚318-بررسی تاثیر درصد آهک بر روی مقاومت فشاری تک محوری خاک ریزدانه حاوی کلرید سدیم📚319- ارائه ی روشی جدید جهت تعیین مسیر بهینه تونل سد سنگ سیاه📚321- بهینه یابی زهکش مایل و افقی در سدهای خاکی همگن